2007 Razor Poker Paraphernalia #SS-83 - Phil Hellmuth