2006 Razor Poker #52 - Sammy Farha, Chris Moneymaker