1999 Pokemon Intro Pack (Bulbasaur) [Base] Japanese #26 - Raichu

Explore: