2011-12 SE Real KHL Vityaz Chekov #VIT 004 - Mikhail Chernov