2005-06 SP Authentic SP Chirography #SP-IK - Ilya Kovalchuk /50