1967 Philadelphia #11 - Ernie Wheelwright [Good to VG‑EX]