1998-99 SPx Finite Radiance #151 - Kobe Bryant /2025