1994-95 Topps Stadium Club 1st Day Issue #262 - Frank Brickowski