2006 Flair Showcase [???] #SH-JD - Jermaine Dye /1