2005 Donruss Timeless Treasures [???] #RYM-49 - Travis Hafner