2002 Upper Deck Diamond Connection Bat Around #BA-SAKS - Gary Sheffield, Bobby Abreu, Ryan Klesko, Sammy Sosa