2000 MLB Showdown 1st Edition #136 - Manny Ramirez