1981 TCMA 1959 Go-Go Chicago White Sox [???] #1981-29 - Billy Pierce